NT Spectacular 17 Club
March 25, 2017
Pool 1 3 Team Pool Schedule 4 Team Pool Schedule Pool 2
Tejas Court 1 1 vs. 3 Ref tm 2 1 vs. 3 Ref tm 2 Tejas Court 1
8:00 AM 2 vs. 3 Ref tm 1 2 vs. 4 Ref tm 1 3:00 PM
Cross Court 17 National 1 vs. 2 Ref tm 3 1 vs. 4 Ref tm 3 Blast 17 Green
360 FW 17 Kaos Red 2 vs. 3 Ref tm 1 AbiAces 171-Baylie
UVC 17U 3 vs. 4 Ref tm 2 FOCUS 17 Daniels
1 vs. 2 Ref tm 4 Rio VBC 17